Statut

STATUT
WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego, zwane dalej WOPR Wojewódzki działa w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, statut Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz na podstawie niniejszego statutu.

§2.

WOPR Wojewódzki jest specjalistycznym stowarzyszeniem kultury fizycznej, zrzeszonym w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

§3.

Terenem działania WOPR Wojewódzkiego jest obszar województwa pomorskiego, a siedzibą władz miasto Gdańsk.

§4.

WOPR Wojewódzki posiada osobowość prawną.

§5.

1. WOPR Wojewódzki opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia spraw WOPR Wojewódzki może zatrudniać pracowników.

§6.

1.WOPR Wojewódzki może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
2. Dochód z działalności gospodarczej WOPR Wojewódzki przeznacza na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków, także wówczas gdy są jego pracownikami.

§7.

1.WOPR Wojewódzki koordynuje i wspiera działalność jednostek terenowych: rejonowych, powiatowych i środowiskowych oraz drużyn. 2.Jednostki terenowe mogą posiadać osobowość prawną.

§8.

WOPR Wojewódzki może używać sztandaru, odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

1

ROZDZIAL II
CELE I SPOSOBY DZIALANIA

§9.

Celem WOPR jest: organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach śródlądowych i morskich.

§10.

WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. organizowanie wodnej służby ratowniczej;
2. współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochrona środowiska wodnego;
3. udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach śródlądowych i morskich;
4. programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach;
5. ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się; 6.występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad woda;
7. wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego; 8.dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowania do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamkniecie obiektów lub urządzeń;
9.opracowanie szczegółowych programów kursów oraz szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa i ochrony środowiska wodnego; 10. prowadzenie szkoleń oraz doskonalenia umiejętności ratowniczych; 11. nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji;
12. nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania;
13. egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętności pływania;
14. inicjowanie i podejmowanie prac badawczych w bezpieczeństwa na wodach;
15. opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym;
16. krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków;
17. popularyzowanie celów statutowych;
18. wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
19. prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;
20. świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego;

zakresie

2

21. prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach, mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych.
22. prowadzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowanej ratownictwem wodnym działalności w zakresie szkolenia i wychowania, kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie obozowisk szkoleniowo-wychowawczych.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11.

1. Członkami WOPR Wojewódzkiego mogą być osoby fizyczne.

§12.

Członkowie WOPR Wojewódzkiego dzielą się na członków: rzeczywistych, zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§13.

 1. Przyjęcie członka rzeczywistego następuje w drodze uchwały na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 2. Członkostwo rzeczywiste ustaje na skutek rozwiązanie się WOPR, jednostki wojewódzkiej, terenowej, innego podmiotu lub jego wniosku o wystąpienie.§14.
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, identyfikującą się ze statutowymi celami WOPR, która złożyła pisemną deklaracje przystąpienia i została przyjęta przez właściwy zarząd.
 2. Członkiem zwyczajnym może być również osoba nieletnia po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.§15.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zadeklarowała pomoc na rzecz WOPR.

§16.

 1. Osoba prawna działa w WOPR Wojewódzkim przez swojego przedstawiciela.
 2. Członków wspierających przyjmują wszystkie jednostki WOPR.§17.
 1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój WOPR lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla ratownictwa wodnego.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Zjazd Krajowy WOPR, na wniosek Zarządu Głównego.

3

 1. Prezesem Honorowym może być osoba, po zakończeniu wielokrotnego pełnienia funkcji Prezesa, która szczególnie zasłużyła się dla WOPR Wojewódzkiego.
 2. Godność Prezesa Honorowego nadaje Zjazd Wojewódzki.§18.

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą do właściwej jednostki terenowej.

§19.

Członek rzeczywisty WOPR Wojewódzkiego ma prawo:

 1. Uczestniczyć poprzez swych delegatów w Zjeździe Wojewódzkim zgłosem decydującym oraz do czynnego i biernego prawawyborczego,
 2. Do czynnego udziału w pracach, szkoleniu i innychprzedsięwzięciach oraz korzystania ze środków WOPR na zasadach odrębnie określonych,
 3. Zgłaszania postulatów i wniosków do władz WOPR,
 4. Otrzymywania od WOPR pomocy w realizacji zadań statutowych,
 5. Używania odznak, znaków i bandery WOPR,
 6. Korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu i uchwałwładz WOPR.§20.

Członek rzeczywisty ma obowiązek przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz WOPR.

§21.

1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybranych do władz WOPR,
2) uczestniczyć w zebraniach, konferencjach, sympozjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez WOPR,
3) korzystać ze środków i pomocy WOPR,
4) nosić odznaki organizacyjne,
5) zaskarżać uchwały i orzeczenia władz WOPR. Właściwą władza do rozpatrywania odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzje wydała,
6) zgłaszać opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz WOPR,

2. Członkowie nieletni mogą korzystać z czynnego prawa wyborczego do władz WOPR z tym, że większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§22.

Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) uczestniczenia w pracach WOPR, oraz propagowania jego celów i programu,

 1. 2)  przestrzegania statutu; regulaminów i uchwał władz WOPR,
 2. 3)  opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w WOPR.

§23.

1. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w §21.

2. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał regulaminów.

§24.

1. Członkostwo WOPR Wojewódzkiego ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do WOPR zgłoszonej na piśmie,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą świadczeń, w okresie dłuższym niż 24 miesięcy,
4) wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Sadu Honorowego

lub Sądu Koleżeńskiego, w przypadkach: naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzeganie uchwał i regulaminów, działania na szkodę WOPR oraz pozbawienia praw publicznych członka prawomocnym wyrokiem Sądu powszechnego,
5) rozwiązania się WOPR Wojewódzkiego.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 4 Sąd Koleżeński zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczynę i wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz terminu złożenia odwołania. Uchwały i orzeczenia w wyżej określanych sprawach mogą być zaskarżane w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.

Ponowne przyjęcie do WOPR osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające z ust. 1 p. 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WOJEWÓDZKIEGO WOPR

§25.

1. Władzami WOPR Wojewódzkiego są: 1) Zjazd Wojewódzki,
2) Zarząd Wojewódzki,
3) Wojewódzka Komisja Rewizyjna, 4) Sąd Koleżeński.

Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Zarząd Wojewódzki.

3. Zarząd Wojewódzki działa poprzez jednostki terenowe:
1) rejonowe obejmujące zasięgiem działania teren dwóch i więcej powiatów,
2) powiatowe obejmujące zasięgiem działania teren powiatu,
3) środowiskowe,

4. Władzami jednostek terenowych są: 1) Walne Zebranie,

2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisja Dyscyplinarna,

5. Delegaci na Walne Zebranie wybierani są zgodnie z zasadami i trybem określonym w regulaminie uchwalanym przez odpowiedni zarząd. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
6. Jednostki terenowe działają poprzez drużyny WOPR.
7. Drużyny WOPR są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi.

§26.

1. Kadencja władz WOPR trwa 5 lat, ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz WOPR, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz WOPR w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany. Ilość dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru.
Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 6 miesięcy.

ZJAZD WOJEWÓDZKI

§27.

1. Zjazd Wojewódzki jest najwyższą władza WOPR Wojewódzkiego. 2. W Zjeździe Wojewódzkim biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci),
2) z głosem doradczym – członkowie władz centralnych, (jeżeli nie są delegatami), członkowie wspierający i zaproszeni goście,
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Wojewódzkiego, Zarząd Wojewódzki powiadamia delegatów, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§28.

1. Zjazd Wojewódzki może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Zjazd Wojewódzki obraduje wg uchwalonego regulaminu obrad. 3. Obradami Zjazdu Wojewódzkiego kieruje Prezydium.

§29.

1. Nadzwyczajny Zjazd Wojewódzki zwołuje Zarząd Wojewódzki:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
4) na pisemny wniosek, co najmniej 2/3 liczby delegatów na Zjazd Wojewódzki.

2. Nadzwyczajny Zjazd Wojewódzki obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

3. Zarząd Wojewódzki jest zobowiązany zwołać nadzwyczajny Zjazd Wojewódzki w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania wniosku.

§30.

Uchwały Zjazdu Wojewódzkiego zapadają zwykłą większością głosów.

§31.

Do kompetencji Zjazdu Wojewódzkiego należy:
1) uchwalanie zmian statutu WOPR Wojewódzkiego,
2) uchwalanie głównych kierunków działania,
3) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz,
4) wybór i odwoływanie prezesa oraz określanie liczby i wybór członków władz,
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Wojewódzkich WOPR,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Wojewódzkiego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał o udzielaniu lub odmowie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
7) nadawanie i pozbawianie godności Prezesa Honorowego
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem,
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
10) podjecie uchwały o rozwiązaniu WOPR Wojewódzkiego i przeznaczeniu jego majątku.

§32.

1. W okresie między Zjazdami Wojewódzkimi działalnością WOPR Wojewódzkiego kieruje Zarząd Wojewódzki,

2. Zarząd za swoją działalność odpowiada przed Zjazdem Wojewódzkim.

§33.

1. W skład Zarządu Wojewódzkiego wchodzi Prezes i 10 ÷ 31 członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Wojewódzki wybiera ze swojego grona Prezydium w składzie 5÷11 osób, w tym wiceprezesów.
2. Prezes WOPR Wojewódzkiego kieruje pracami Zarządu Wojewódzkiego. 3. Zasady i tryb działania Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Wojewódzki.
4. Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§34.

1. Zarząd Wojewódzki do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników i tworzyć biuro.
2. Szczegółowe zasady działania biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd Wojewódzki.

§35.

1. Do zakresu działania Zarządu Wojewódzkiego należy:
1) zwoływanie Zjazdu Wojewódzkiego;
2) realizacja programu i celów WOPR oraz wykonywanie uchwał Zjazdu;
3) określenie szczegółowych kierunków działania WOPR Wojewódzkiego;
4) uchwalenie programów pracy i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności;
5) uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych finansowych;
6) reprezentowanie WOPR Wojewódzkiego na zewnątrz;
7) prowadzenie ewidencji członków z wyłączeniem sprawozdań jednostek terenowych posiadających osobowość prawną,
8) zawieszanie w czynnościach zarządów jednostek terenowych, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, statutem lub uchwałami władz;
9) zarządzanie majątkiem WOPR Wojewódzkiego;
10) uchwalanie regulaminów;
11) zawieranie porozumień o współpracy z organami samorządowymi, administracji rządowej i władzami innych organizacji;
12) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
13) zgłaszanie wniosków poprzez Zarząd Główny o nadanie przez Zjazd Krajowy godności członka honorowego;
14) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Zjazd Wojewódzki godności Prezesa Honorowego;
15) występowania o nadawanie odznaczeń;
16) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów jednostek terenowych;
17) występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego,
18) składanie Zjazdowi Wojewódzkiemu sprawozdań ze swej działalności;
19) podejmowanie uchwał w sprawach WOPR,

2. W razie zawieszenia zarządu jednostki terenowej Zarząd Wojewódzki powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego zarządu.
3. Podczas głosowania uchwał Zarządu w przypadku równej liczby głosów za przeciw decyduje głos prezesa lub osoby zastępującej prezesa.

§36.

Poza planowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego zwałuje Prezes, Prezydium z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§37.

1. W okresie między posiedzeniami Zarządu WOPR Wojewódzkim kieruje Prezydium Zarządu, z zakresem działania określonym dla Zarządu.
2. Prezydium Zarządu pracuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Wojewódzki.

§38.

I. Do obowiązków Prezydium Zarządu należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Zarządu,
2) przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy

budżetowych,
3) koordynowanie działalności i nadzorowanie jednostek terenowych, 4) powoływanie zespołów (komisji) o charakterze doradczym i opiniodawczym.

2. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje prezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony wiceprezes. Posiedzenia zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
3. Podczas glosowania uchwał Prezydium Zarządu w przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos prezesa lub osoby zastępującej prezesa.

4. Prezydium Zarządu składa Zarządowi sprawozdania ze swej działalności.

WOJEWÓDZKA KOMJSJA REWIZYJNA

§39.

Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością WOPR Wojewódzkiego.

§4O.

Komisja Rewizyjna składa się z 3÷9 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§41.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej WOPR Wojewódzkiego z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwałami władz.

2)przedstawianie Zarządowi Wojewódzkiemu protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, nadzorowanie Komisji Rewizyjnych jednostek terenowych, prawo wnioskowania o zwołanie Zjazdu Wojewódzkiego, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie i w trybie ustalonym w statucie, prawo wnioskowania o zwołanie posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego w celu omówienia wniosków wynikających z kontroli, uchwalenie regulaminu działania,
składanie Zjazdowi Wojewódzkiemu sprawozdań ze swej działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

2. Wojewódzka Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Zarządu Wojewódzkiego złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§42.

I.. Przewodniczący lub wyznaczony członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego jego Prezydium.
2. Członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji równorzędnych władzach WOPR.

§43.

W przypadkach określonych w §41 ust. 1 pkt. 4 Zjazd Wojewódzki powinien być zwołany w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zgłoszenia wniosku, a posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego nie później niż w terminie 30 dni od daty jego zgłoszenia.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§44.

Sąd Koleżeński jest władzą WOPR Wojewódzkiego powołaną do:
1) rozpatrywania spraw członków WOPR Wojewódzkiego dotyczących naruszania statutu lub uchwał władz,
2) sprawowania ogólnego nadzoru nad komisjami dyscyplinarnymi jednostek terenowych,
3) rozpatrywania i rozstrzygania odwołań od orzeczeń komisji dyscyplinarnych,
4) rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd lub Prezydium oraz Wojewódzką Komisję Rewizyjną, wobec osób pełniących punkcje we władzach,
5) uchwalania regulaminu określającego tryb i zasady działania.

§45.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3÷7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub wyznaczony przez niego członek ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego WOPR i jego Prezydium.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji równorzędnych władzach WOPR.

§46.

Sąd Koleżeński może wymierzać kary: upomnienia, nagany, zawieszania i pozbawienia uprawnień ratowniczych, zawieszenia w prawach członka, wykluczanie z WOPR.

ROZDZIAŁ V

JEDNOSTKI TERENOWE I ICH WŁADZE

§47.

1. Dla realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Wojewódzki powołuje i przyjmuje jednostki terenowe.
2. Rozwiązanie jednostki terenowej lub wykluczenie z WOPR następuje na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego w przypadkach:

1) zaprzestania działalności,
2) złożenia wniosku o rozwiązania jednostki terenowej.
3) złożenia wniosku o wystąpienie z WOPR Wojewódzkiego.

§48.

1. Władze jednostki terenowej są określone w §25 ust. 4. 2. Postanowienia §26 stosuje się odpowiednio.

§49.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą jednostki terenowej. 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§50.

Do Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie programów działania
2) wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz,
3) wybór i odwoływanie delegatów na Zjazd Wojewódzki,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.

§51.

W Walnym Zebraniu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni lub ich delegaci,
2) z głosem doradczym – członkowie władz WOPR Wojewódzkiego, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście.

§52.

Walne Zebranie zwołuje Zarząd, powiadamiając członków o jego miejscu, porządku obrad i terminie, na co najmniej 14dni przed wyznaczonym terminem.

§53.

1 Nadzwyczajne Walne Zebranie jednostki terenowej zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Zarządu Wojewódzkiego lub Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) na pisemny wniosek, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych lub ich delegatów.
2. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku.
3. W przypadku niezwołani przez Zarząd Nadzwyczajnego Wa1nego Zebrania w trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. Postanowienie §30 stosuje się odpowiednio.

ZARZĄD

§54.

Zarząd kieruje działalnością WOPR na terenie swego działania, zgodnie ze statutem i uchwałami jego władz.

§55.

1. Zarząd składa się z prezesa i 5÷15 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 3÷7 osób, w tym wiceprezesów.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

3. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, Zarząd może powołać zespół (komisje) pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2/3 członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

§56.

Do zakresu działania Zarządu należy:. :
1) wykonywanie uchwał Zjazdu i Zarządu Wojewódzkiego oraz Walnego Zebrania,
2) określania szczegółowych kierunków działania,
3) powoływanie i rozwiązywanie drużyn WOPR,
4) uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
5) kierowanie drużyn WOPR,
6) reprezentowanie jednostki terenowej na zewnątrz,
7) zarządzanie majątkiem własnym i przydzielonym
Wojewódzki, w ramach posiadany pełnomocnictw,
8) organizowanie działalności gospodarczej,
9) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,
10) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie i wykluczanie,
11) prowadzenie ewidencji członków,
12) zawieranie porozumień o współpracy z innymi podmiotami, przez WOPR
13) wnioskowanie o nadanie członkom odznaczeń,
14) uchwalanie wniosków o rozwiązanie jednostki,
15) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 16) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§57

1. W okresie miedzy posiedzeniami Zarządu jednostką terenową kieruje Prezydium Zarządu, z zakresem działania określonym dla Zarządu.
2. Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów określa regulamin.

KOMISJA REWIZYJNA

§58.

Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu.

§59.

Komisja Rewizyjna składu się z 3 – 9 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§60.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności Zarządu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z prawem, statutem i uchwałami władz nadrzędnych, 2.Współpraca z Wojewódzką Komisja Rewizyjną,
3. Przedstawianie Zarządowi wniosków pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,
4. Zgłaszanie Zarządowi Wojewódzkiemu wniosków o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych z prawem, statutem lub uchwałami władz nadrzędnych,
5. Przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności i przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowe udzielenia absolutorium Zarządowi.

§61.

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu co najmniej raz w roku.

§62.

Przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.

§63.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w równorzędnych władzach WOPR.

§64

Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych określa regulamin.

KOMISJA DYSCYPLINARNA

§65.

Komisja Dyscyplinarna jest władzą powołaną do:
1) rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu, uchwał władz lub działania na szkodę WOPR,
2) rozstrzygania spraw i zatargów wynikłych miedzy członkami WOPR,

§66.

1. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3-7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Dyscyplinarna działa na podstawie własnego regulaminu i orzeka na mocy przekonania opartego na swobodnej ocenie dowodów.

3. Komisja Dyscyplinarna orzeka w składzie co najmniej trzech członków. 4. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej ma prawo udział w posiedzeniach
Zarządu.
5. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej nie mogą pełnić funkcji w innych równorzędnych władzach WOPR.
6. Komisja Dyscyplinarna składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu.

§67.

1. Komisja Dyscyplinarna może w wymierzać karę upomnienia lub nagany, 2. Od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia.

DRUŻYNY WOPR

1. Drużyna WOPR działająca na określonym terenie lub akwenie jest podstawową jednostką WOPR,
2. W skład drużyny WOPR wchodzi co najmniej 5 członków zwyczajnych.
3. Drużyna WOPR podlega bezpośrednio Zarządowi jednostki terenowej, a w szczególnym przypadku wojewódzkiej.

4 Powołanie drużyny odbywa się na podstawie złożonej deklaracji jej członków do Zarządu.
5. Drużyna WOPR wybiera kierownika spośród swych członków.
6. Wybór kierownika drużyny WOPR odbywa się w głosowaniu bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§69.

Do zadań drużyny WOPR należy:
1) realizowanie celów statutowych w rejonie działania,
2) udzielanie pomocy na wodzie,
3) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami działającymi w rejonie działania,
4) prowadzenie działań profilaktycznych na akwenie lub grupach akwenów znajdujących się w rejonie działania,
5) propagowanie przepisów i zachowań obowiązujących na wodach i w obiektach,
6) organizowanie szkolenia podstawowego i doskonalenie umiejętności ratowniczych członków,
7) podnoszenie kwalifikacji oraz uzyskiwanie uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym.
8) organizowanie i strzeżenie kąpielisk,
9) wykorzystywanie przydzielonego sprzętu ratowniczego zgodnie z przeznaczeniem oraz jego właściwa konserwacja i przechowywanie,
10) organizowanie egzaminów na kartę pływacką oraz wydawanie dokumentów i odznak potwierdzających umiejętności pływania.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE WOPR WOJEWÓDZKIEGO

§70.

Majątek Wojewódzkiego WOPR stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§71.

1 Źródłami powstania majątku Wojewódzkiego WOPR są: 1) opłaty, wpisów składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości,
3) dotacje i subwencje,

4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej
6) dochody z ofiarności publicznej,
7) dywidendy należne z tytułu w spółkach kapitałowych.
2. WOPR Wojewódzki prowadzi gospodarkę finansowa oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującym prawem.

§72.

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych, WOPR Wojewódzkiego wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez prezydium Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

§73.

WOPR Wojewódzki może tworzyć spółki i fundusze oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANY STATUTU, PRZEKSZTAŁCANIA I ROZWIĄZANIE WOPR WOJEWÓDZKIEGO

§74.

1. Uchwalanie statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu WOPR Wojewódzkiego przez Zjazd Wojewódzki wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiany przekształcanie lub rozwiązania WOPR Wojewódzkiego mogą być przedmiotem obrad Zjazdu Wojewódzkiego wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu WOPR Województwa Zjazd określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§75.

1. Statut obowiązuje od uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego i z upływem tego terminu WOPR Wojewódzki uzyskuje osobowość prawną.
2. Niniejsza treść statutu zmieniona uchwałą nr 7 z dnia 19 XI 2011 obowiązuje od dnia 19 listopada 2011r.

Cały Statut w formie pliku PDF.

Komentowanie jest wyłączone